Ostatní

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci výzvy Podnikové vzdělávání zaměstnanců II., název projektu: Podnikové vzdělávání – NN Company s.r.o., registrační číslo CZ. 03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012172, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Příjemce dotace:
NN Company s.r.o.
Mojmírova 1739/8, 140 00 Praha 4 – Nusle
Statutární orgán: Ing. Jakub Němeček
IČ: 07564317
Kontaktní osoba: Ing. Jakub Němeček, jakub.nemecek@nncompany.cz, tel: 602 284 043

Celkové způsobilé náklady projektu: 599 523,00 Kč
Celková výše dotace z ESF: 509 594,54 Kč
Doba realizace projektu: 1.10.2019 – 30.9.2021

Popis projektu Od projektu očekáváme zvýšení prorůstového potenciálu společnosti, který bude zesílen kvalifikovanějšími zaměstnanci. Díky rozšíření vědomostí a schopností bude možné rozšířit nabídku produktů, čímž dojde k větší poptávce o naše služby a produkty. Dojde ke zvýšení poptávky, zvýšení profitu společnosti a uspokojení požadavků klientů. Zaměstnanci společnosti se budou školit ve vzdělávací aktivitě:
• Měkké a manažerské dovednosti

Cíl projektu:
Cílem projektu je vzdělávání zaměstnanců společnosti v oblasti měkkých a manažerských dovedností. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Cílová skupina<
Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti.

Výsledky projektu<
• Zásadní prohloubení obecných a specifických znalostí pracovníků společnosti.
• Upevnění pozice na českém trhu.